Autodoprava do 3,5t

Koupili jste si nový nábytek, sedačku, lednici nebo něco jiného a nemáte odvoz? Potřebujete převézt něco rozměrnějšího v rámci České republiky? Naše levné stěhování vám to vyřeší!

Levná autodoprava

Přivezeme také váš nákup - nábytek a elektrospotřebiče - cokoliv do 1,5 tuny!

A po domluvě můžeme nábytek i smontovat a umístit na určené místo.

Běžně vozíme naší autodopravou například lednice, sedačky, obývací stěny, skříně a koberce. Můžete si také objednat naše levné stěhování 

Spokojenost a nízké ceny pro veřejnost - to je naše levná autodoprava!

 

Smluvní přeprava osob

Všeobecné obchodní podmínky  

Všeobecné obchodní podmínky společnosti AZ STORNO s.r.o.  Smetanovo nábřeží 327/14  Praha 1   110 00  ,  IČ: 241 99 141

Článek I
Úvodní ustanovení

1. AZ STORNO s. r. o. je provozovatel dispečinku, který svým zákazníkům poskytuje služby , odvoz vozu, kurýr a tzv. příležitostnou osobní silniční dopravu (dále také jako „Služby“).
2. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jako „VOP“) se řídí veškeré právní vztahy, na jejichž základě společnost AZS poskytuje služby, a to včetně všech právních vztahů  Služeb souvisejících a navazujících.
3. Zákazníkem se dle těchto VOP myslí jakákoli fyzická či právnická osoba, která bude u AZS  poptávat Služby.
4. AZS se dle těchto VOP myslí fyzická či právnická osoba, které na základě smlouvy o spolupráci AZS zajišťuje možnost uzavřít smlouvu o přepravě osob, věcí či odvozu vozu se zákazníkem AZS.

Článek II
Objednávka služeb

1. Zákazník může učinit poptávku Služeb telefonicky, prostřednictvím SMS , osobním jednáním.
2. Objednávka Služeb je účinná od okamžiku uskutečnění a může být odvolána stejným způsobem, jakým byla učiněna do doby přistavení vozidla AZS na místo požadované zákazníkem. V případě pozdějšího odvolání objednávky je Zákazník AZS povinen uhradit AZS náklady vynaložené na marné přistavení vozidla v paušální výši 90,- Kč.
3. Okamžikem účinnosti objednávky dochází k uzavření smlouvy ( smluvního ujednání) o přepravě osob, věcí či odvozu vozu.

Článek III
Smlouva o přepravě osob, věcí a odvozu vozu

1. K uzavření smlouvy o přepravě osob dochází v okamžiku, kdy zákazník AZS nastoupí do vozidla AZS se souhlasem řidiče tohoto vozidla.

2. K uzavřením smlouvy o přepravě věcí dochází v okamžiku, kdy jsou věci zákazníka AZS předány k přepravě AZS.

3. K uzavřením smlouvy o odvozu vozu dochází v okamžiku, kdy je vozidlo zákazníka AZS předáno k odvozu řidiči AZS.

4. Povinností řidiče vozidla smluvního AZS při poskytování služeb zprostředkovaných AZS je zejména následující:

• poskytnout zákazníkem AZS objednané Služby řádně v nejvyšším možném standardu;
• chovat se k zákazníkovi AZS zdvořile a dodržovat zásady slušného chování po celou dobu poskytování Služeb zprostředkovaných AZS;
• pomáhat zákazníkovi s jeho zavazadly, je-li to vhodné;
• dodržovat pravidla silničního provozu dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.

5. Povinností zákazníka AZS při využívání služeb zprostředkovaných AZS je zejména následující:

• řídit se pokyny řidiče smluvního partnera AZS, týkajícími se bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;
• během celé přepravy používat bezpečnostní pásy;
• zaplatit AZS cenu dle čl. IV těchto VOP za Služby zprostředkované AZS.

6. Během poskytování Služeb  AZS je ve vozidlech zakázáno zejména:

• kouřit, požívat alkoholické nápoje či omamné a psychotropní látky;
• chovat se hrubě a obtěžovat řidiče nepřiměřeným hlukem či zápachem;
• zasahovat řidiči jakkoli do řízení vozidla;
• znemožňovat řidiči řádné řízení vozidla;
• vyhazovat z vozidla jakékoli předměty.

7. V případě porušení zákazu uvedeného v předchozím odstavci je řidič oprávněn vykázat zákazníka AZS z přepravy. Zákazník AZS je v takovémto případě povinen uhradit Služby poskytnuté do doby vykázání z přepravy včetně smluvní pokuty ve výši 90,- Kč.

8. V případě, že dojde ke znečištění či poškození  AZS zákazníkem, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s vyčištěním nebo opravou vozidla.

Článek IV
Cena za služby

1. Za služby AZS je zákazník AZS povinen zaplatit cenu dle předešlého smluvního ujednání.

2. Cena může být uhrazena v hotovosti nebo platební kartou, pokud je vozidlo AZS vybaveno platebním terminálem.

Článek V
Nestandardní situace při zprostředkování služeb přepravy osob a věcí

1. Přepravu dětí do 18 let lze zajistit pouze se souhlasem zákonného zástupce. Dítě do 6 let je možné přepravovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

2. Přeprava dětí bude umožněna pouze za následujících podmínek: • ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je možné přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm, pouze za použití dětské autosedačky; při této přepravě

1. dítě musí být umístěno v dětské autosedačce, která odpovídá jeho hmotnosti a tělesným rozměrům;

2. na sedadle, které je vybaveno airbagem, který nebyl uveden mimo činnost, nebo pokud byl uveden mimo činnost automaticky, nesmí být dítě v dětské autosedačce přepravováno čelem proti směru jízdy;

• za umístění a upevnění dětské autosedačky na sedadle a dítěte do dětské autosedačky, podle podmínek stanovených výrobcem dětské autosedačky v návodu k použití této dětské autosedačky, odpovídá doprovod dítěte;

• ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, je možné přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost převyšuje 36 kg nebo tělesná výška převyšuje 150 cm, pouze je-li dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem;

• ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, je možné přepravovat třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem;

• řidič je povinen poučit osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející přepravované ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém.

3. Zájem o služby přepravy dítěte je zákazník AZS povinen oznámit 24 hodin před plánovaným uskutečněním přepravy, aby byl AZS schopen zajistit vozidlo nejlépe odpovídající potřebám zákazníka, zejména vozidlo vybavené dětskou autosedačkou.

4. Zájem o  služby přepravy osoby s postižením a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je zákazník AZS povinen oznámit 24 hodin před plánovaným uskutečněním přepravy, aby byl AZS schopen zajistit vozidlo nejlépe odpovídající potřebám zákazníka.

5. Zavazadla větších rozměrů je možné přepravovat pouze s předchozím souhlasem řidiče a umožňují-li to rozměry vozidla a počet přepravovaných osob, tak aby nedošlo ke snížení komfortu přepravy pro zákazníky AZS. Zavazadlem větším rozměrů se rozumí zavazadlo, které překračuje kterýkoli z následujících rozměrů 100x50x50 cm.

6. Zájem o  služeb přepravy zavazadel větších rozměrů je zákazník povinen oznámit 24 hodin před plánovaným uskutečněním přepravy, aby byl AZS schopen zajistit vozidlo nejlépe odpovídající potřebám zákazníka.

7. Zvířata je možné přepravovat pouze s předchozím souhlasem řidiče tak, aby nedošlo ke snížení komfortu přepravy pro zákazníky AZS.

 

Článek VI
Zprostředkování služby odvozu vozu

1. V případě  služby odvoz vozu je zákazník AZS povinen předložit řidiči osvědčení o registraci motorového vozidla (tzv. „malý technický průkaz“). Pokud nebude malý technický průkaz řidiči předložen, je řidič oprávněn odmítnout uskutečnit odvoz vozu. Zákazník AZS je v takovémto případě povinen uhradit AZS náklady vynaložené na marné zajištění řidiče v paušální výši 90,- Kč.

2. Zákazník je odpovědný za technický stav vozidla a předáním vozidla řidiči stvrzuje, že vozidlo je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Řidič ani AZS nenesou odpovědnost za žádné škody způsobené špatným technickým stavem vozidla. Pokud nebude vozidlo technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích, je řidič oprávněn odmítnout uskutečnit odvoz vozu. Zákazník AZS je v takovémto případě povinen uhradit AZS náklady vynaložené na marné zajištění řidiče v paušální výši 90,- Kč.

3. Odpovědnost za dopravní nehodu způsobenou řidičem AZS nese AZS. V případě dopravní nehody je nutné volat Policii ČR. Způsobená škoda na vozidle zákazníka AZS bude uhrazena AZS z pojištění odpovědnosti. Škoda způsobená provozem vozidla zákazníka bude hrazena z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zákazníka (povinné ručení).

4. Veškeré případné škody vzniklé v průběhu služby na vozidle zákazníka musí být zákazníkem nahlášeny řidiči do doby skončení poskytování služby odvoz vozu. K později nahlášeným škodám nebude přihlíženo.

 

Článek VII
Ochrana osobních údajů

Zákazník učiněním objednávky dle čl. II těchto VOP dává podle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů AZS, souhlas se zpracováním osobních údajů získaných v souvislosti s výše uvedenými způsoby poptávky, a to v rozsahu udaného jména, příjmení či pseudonymu, telefonního čísla, nástupní adresy a nahrávky telefonního hovoru, byla-li objednávka učiněna pomocí telefonického rozhovoru. Tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem zvyšování kvality služeb a plnění povinnosti ze smluv uzavíraných s klientem v rámci podnikatelské činnosti, včetně vyřizování reklamací a stížností. Souhlas klienta je udělen na dobu neurčitou a klient jej může kdykoli odvolat. Výše uvedené osobní údaje nebudou předávány žádnému třetímu subjektu.

 

Článek VIII
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající mezi AZS a zákazníkem se řídí českým právním řádem.
2. AZS se zavazuje o existenci VOP informovat zákazníky vhodným způsobem při uskutečňování objednávky.
3. Při kolizi těchto VOP s jinými obchodními podmínkami mají tyto VOP vždy přednost.
4. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem zveřejnění.
5. Tyto VOP jsou pro zákazníky a smluvní partnery závazné od okamžiku jejich zveřejnění.

jménem AZ STORNO s. r. o.

Lukáš Zelinka, jednatel